“เจาะใจ” ความสำเร็จของ “คนผู้เดินตามรอยศาสตร์พระราชา”

159
เจาะใจ

“เจาะใจ” ความสำเร็จของ “คนผู้เดินตามรอยศาสตร์พระราชา” ใน “โครงการฯ รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของแผ่นดิน” ด้วยวิธีใดใดก็คงไม่สำคัญเท่า “การลงมือทำ” ตามศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้ให้  “เจาะใจ”  จึงเจาะลึกโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 5 ให้เห็นแนวทาง

โครงการฯ รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และพันธมิตรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้น้อมนำพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการน้ำลงสู่การปฏิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา      น้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน และขยายองค์ความรู้สู่ลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยมี  ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิ เชฟรอนประเทศไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิด แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนขยายผล สร้างคน สร้างเครือข่าย ไปสู่ลุ่มน้ำอื่นๆ โดยมีเจ้าของพื้นที่เป้าหมาย  มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว

ผศ.ดร.มลฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับการทำเกษตรในเมืองตามศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน ด้วยแนวคิด “PLAY & LEARN =เพลิน AREA”  ที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีทางการเกษตรในอนาคต อันเป็นส่วนสำคัญในการวิจับและพัฒนาวงการเกษตรของไทยในอนาคต

นายสุขะชัย ศุภศิริ  ครูพละโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพฯ ตัวแทนกลุ่ม “คนเบื่อเมือง สู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ” ที่หวังจะสร้างไร่สุขกลางใจเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านและเด็กๆ ในชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งปณิธานขอดำรงตนเป็น ครู” ไปตลอดชีวิต

โครงการฯ มีวิธีการทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ติดตามรับชมได้ในรายการ “เจาะใจ” วันเสาร์ที่  9 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 21.00 น. ทาง  MCOT HD

Loading...