สนช. สปท. กรธ. MOU เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

203

คณะกรรมการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ห้องโถงรัฐสภา ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและ  การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิ้ลประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถได้รับรู้และซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และที่สำคัญคือการส่งต่อถึงความจงรักภักดี “จากรุ่นสู่รุ่น (Loyalty to Royalty)” เพื่ออนาคตของสังคมไทยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงต่อไป

นายอลงกรณ์ พลบุตร
นายอลงกรณ์ พลบุตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า ได้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ นาที ซึ่งมีรูปแบบของการนำเสนอและเนื้อหาสาระ ดังนี้

๑. ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยรูปแบบการนำเสนอเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่ได้ทรงคิดโครงการและสร้างสิ่งต่าง ๆ อันเป็นคุณูปการให้กับประเทศชาติ มีรูปแบบการนำเสนอในลักษณะของ Reality เรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ๒ นาที ได้อย่างไร” โดยเป็นการถ่ายทอดจากห้องประชุมผ่านการพูดคุยของบรรดานักคิดหลากหลายท่านที่จะได้นำเสนอ พระราชกรณียกิจของในหลวงตลอด ๗๐ ปี ในการครองราชย์ที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังสอดแทรกวิธีการสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการสื่อสารให้คนไทยรุ่นต่อไปได้รับรู้เรื่องราวที่ถูกต้องได้เข้าใจด้วยตนเองได้รู้สึกลึกซึ้งและผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นรูปแบบของการนำเสนอเรื่องราวของพระราชินีในแนวคิด เรื่อง“รอยยิ้มแห่งสยาม สู่รอยยิ้มของพสกนิกร” ซึ่งมีที่มาจากการที่ในหลวงได้ทรงตอบคำถามนักข่าวชาวอเมริกันถึงเหตุที่พระองค์ไม่ทรงยิ้ม โดยทรงผายพระหัตถ์ไปทางพระราชินี และตรัสว่า “She is my smile หรือ พระราชินีคือรอยยิ้มของฉัน”ดังนั้น ภาพยนตร์สั้นจึงเป็นการนำเสนอ การส่งต่อรอยยิ้มของพระราชินีมาสู่รอยยิ้มที่เป็นของประชาชน ผ่านการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย

นายนิธิ พัฒนภักดี
นายนิธิ พัฒนภักดี

นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมให้ความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านสื่อภายใน  โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ และอีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ รวม ๙๕ สาขาทั่วประเทศ กว่า ๓๐๐ โรง ในเดือนสิงหาคม , เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจ สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ มีผู้เข้าชมภาพยนตร์เป็นลูกค้าคนรุ่นใหม่ ทั้งวัยรุ่น คนทำงาน และครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงคาดว่าจะสามารถช่วยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้อย่างแพร่หลาย

นางสาวสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ
นางสาวสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ

     นางสาวสุวรรณี  ชินเชี่ยวชาญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ มากมาย อันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเคียงคู่และทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์เป็นประการสำคัญ

และในโอกาสที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ จึงได้ร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ โดยจะจัดฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ และจัดฉายสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ Video Wall ซึ่ง เอส เอฟ มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด ๔๙ สาขา ๓๒๘ โรงภาพยนตร์ ใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของปวงชนชาวไทยของแผ่นดิน และเพื่อร่วมให้ประชาชนได้ รับรู้และซาบซึ้ง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย เอส เอฟ จึงหวังว่าจะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่สามารถส่งต่อความสุข ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ นี้ขึ้น นั่นคือ “จากรุ่นสู่รุ่น Loyalty to Royalty” การส่งต่อความจงรักภักดีไปยังคนรุ่นใหม่ เพื่ออนาคตของสังคมไทยอันมีสถาบันมหากษัตริย์ที่มั่นคง

นายมานพ โตการค้า
นายมานพ โตการค้า

นายมานพ  โตการค้า ประธานชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิ้ลประเทศไทย กล่าวว่า สมาชิกชมรมทั้งโครงข่ายดาวเทียม โทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ทางโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิ้ล จะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติ ทางช่องโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลในเครือข่ายกว่า ๑๐๐ ช่องรายการ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์สื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตลอดทั้งปี ๒๕๕๙ และไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ ในปี ๒๕๖๐

นายมีชัย ไพรสิงห์
นายมีชัย ไพรสิงห์

นายมีชัย  ไพรสิงห์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า สมาคมฯ มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยทางสมาคมฯ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในด้านการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชนของแต่ละพื้นที่นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว อีกทั้งทางสมาคมฯ พร้อมจะให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพราะทางสมาคมฯมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ทางสมาคมฯ สืบต่อไป

ทั้งนี้ จะนำเสนอภาพยนตร์สั้นทั้ง ๒ เรื่อง ดังกล่าว ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ  โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ล สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

MOU เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

Loading...