บอย ถกลเกียรติ ยื่นใบลาออกจาก GRAMMY แล้ว

1096
บอย ถกลเกียรติ

       หลังจากที่มีการตัดพ้อลงอินสตาแกรมว่า “อุเบกขา” ก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจคุณ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นจำนวนมาก บางก็สงสัยว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไร แต่วันนี้ก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่ามันเกิดจากอะไร เมื่อนางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GRAMMY) เปิดเผยว่า

      นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556

  ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จึงประกอบดัวย

1. นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
6. นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
7. นายกริช ทอมมัส กรรมการ กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
8. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการกรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ
10. นายเกรียงกาญจน์ กาญจนะโภคิน กรรมการ
11. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คำว่า “อุเบกขา” แปลว่า วางเฉย  เพราะฉะนั้นคุณ บอย ถกลเกียรติ ก็คงจะหายถึงการลาออกจากคณะกรรมบริษัท GRAMMY แน่นอน

บอย ถกลเกียรติ
บอย ถกลเกียรติ

บอย ถกลเกียรติ
บอย ถกลเกียรติ

บอย ถกลเกียรติ
บอย ถกลเกียรติ

บอย ถกลเกียรติ
บอย ถกลเกียรติ

บอย ถกลเกียรติ
บอย ถกลเกียรติ

บอย ถกลเกียรติ
บอย ถกลเกียรติ

[td_ad_box spot_name=”Ad spot — bumq”]
Loading...