ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ปลื้มได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1341
ติ๊ก เจษฎาภรณ์

    รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นาย เจษฎาภรณ์ ผลดี ( ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ) ที่เข้ามาเพื่อขอบคุณที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้

ขอบคุณภาพและข่าวจาก เฟสบุ๊ค กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
ติ๊ก เจษฎาภรณ์
Loading...