วันเสาร์ 25 มีนาคม 2017
หน้าแรก ข้อตกลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

ข้อตกลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1.เงื่อนไขทั่วไป

  เว็บไซต์ โซนดารา (www.zonedara.com) จะรับคำสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างของเอกสารนี้ (“ข้อตกลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า”) ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ตกลงผูกพันตามนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.ราคาสินค้า
   ราคาสินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็ปไชต์ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้าโดยราคาที่ระบุบไว้นั้น เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า และรับสินค้า ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด
3.การสั่งซื้อสินค้า
    3.1 การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เมื่อลูกค้าได้ชำระราคาสินค้าและค่าจัดส่งและเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าจะชำระให้แก่ทางเว็บไซต์เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และระบบการรับชำระเงินมีการยืนยันว่าทางเว็บไซต์ได้รับชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
    3.2 เมื่อการสั่งซื้อสินค้าสมบรูณ์ตามข้อ 3.1 แล้ว ทางเว็บไซต์จะไม่คืนเงินในทุกกรณี เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันสินค้า
4.การจัดส่งสินค้า
    4.1 เมื่อทางเว็บไซต์ได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่การสั่งซื้อเสร็จสมบรูณ์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงาน ปัญหาการเมือง การปฎิวัติ การรับประหาร หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของทางเว็บไซต์ในกรณีดังกล่าวทางเว็บไซต์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้หลังจากเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง
    4.2 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้ทางเว็บไซต์ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกียวข้องกับการจัดส่งสินค้า รวมทั้ง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ ของประเทศที่นำเข้าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นๆ เอง
    4.3 ในการที่ลูกค้าประสงค์ให้ทางเว็บไซต์ จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ลูกค้าต้องมั่นใจว่า สินค้าที่สั่งซื้อ สามารถนำเข้าไปยังประเทศที่จะรับสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.การรับประกัน

    5.1  ทางเว็บไซต์ตกลงรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
    5.2  ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ลูกค้าต้องแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ทางเว็บไซต์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องใดๆให้ทางเว็บไซต์ ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางเว็บไซต์ ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นอีกต่อไป
    5.3  เมื่อลูกค้าได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ทางเว็บไซต์ ทราบตามเงื่อนไขที่ระบุใว้ในข้อ 5.2 ข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืนให้กับทางเว็บไซต์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล่าวซื่งทางเว็บไซต์ จะจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปให้ผู้ผลิตสินค้า เพื่อดำเนินการซ่อม หรือแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ
    5.4  ทางเว็บไซต์ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามวิธี คำแนะนำ หรือคู่มือการใช้งาน หรือติดตั้ง หรือประกอบสินค้า หรือจากการดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือ จากอุบัติเหตุ 
   5.5  สินค้าประเภทเครื่องสำอาง ทางเว็บไซต์รับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิต หากลูกค้าพบความผิดปกติหรือชำรุด โปรดปฏิบัติตามในข้อ 5.2 และ 5.3 หากทางเว็บไซต์ตรวจสอบแล้วเป็นความบกพร่องที่เกิดจากการ จัดส่งสินค้า,หรือจากผู้ผลิต ทางเว็บไซต์จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันที เว้นแต่ความบกพร่องนั้นเกิดจากผู้สั่งซื้อเอง เช่น สั่งซื้อสินค้าผิดประเภท , ผิดสี , ผิดแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพร้อมกับยืนยันคำสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
ถือเป็นการสั่งซื้อที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 
6.การคืนสินค้า 
   6.1  ทางเว็บไซต์จะรับคืนสินค้า ในกรณีที่ มีการส่งสินค้าไม่ตรงตามสินค้าที่ได้สั่งซื้อ เท่านั้น โดยทางเว็บไซต์ จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายังเว็บไซต์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม 100 % ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที
   6.2  การส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ทางเว็บไซต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าอันใหม่ไปให้ลูกค้าเท่านั้น ทางเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า การจัดส่งและรับสินค้าอันใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ซึ่งไม่รวมถึง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า ทางเว็บไซต์ จะชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ลูกค้าในรูปของคูปองเงินสดสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์ ในครั้งต่อไป
   6.3  ทางเว็บไซต์จะคืนเงินค่าสินค้า ที่ทางลูกค้าได้ชำระเข้ามาแล้ว ก็ต่อเมื่อสินค้าที่ทางลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อเข้ามาหมด หรือยกเลิกรายการขาย หรือการแสดงราคาสินค้าผิดพลาด เท่านั้น โดยทางเว็บไซต์จะคืนเงินเต็มจำนวน 100 % ที่ทางลูกค้าได้ชำระเข้ามา ภายใน 14 วัน
7. การยกเลิกคำสั่งซื้อ
  เมื่อทางเว็บไซต์ ได้รับคำสั่งซื้อและ การยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ และลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องการขอคืนเงินได้เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของการคืนสินค้าข้อ 6.3